11 ለካቲት ብዘሕብን ድምቀትን ንዘለናሉ መድረኽ ብዝምጥን ተኺቢሩ ኢሉ ማእኸላይ ኮሜቴ ህወሓት…

መቐለ 18 ለካቲት 2012(ድወት) ፅምብል በዓል መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ብዘሕብን ድምቀትን ንዘለናሉ መድረኽ ብዝገልፅን ከምዘተኸበረ ማእከላይ ኮሜቴ ህወሓት ገሊፁ።

ንህዝባዊ ዕላማ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንድሕሪት ዘይምለስ ህዝቢ ትግራይ እቲ በዓል ንፀላእቲ ዳግም ክሓስቡ መልእኽቲ ዘሕለፍካሉ ድሙቕን ምዕሩግን በዓል ንምፅምባል ብምብቃዕኻ ውድብካ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንኳዕ ደስ በለካ ኢሉ ኣሎ።

ፅምብል በዓል 11 ለካቲት ለምዘበን ተኸቢሩ ዘሎ፣ ሃገርና ብሰንኪ ፅግዕተኛ ኣመራርሓ ሰላም ሲኢና ኣብ ዕግርግርን ፅልምትምትን ኣትያ ኣብ እትቅንዘወሉ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ፣ ትማሊ ብቕልፅምካ ሓምሺሽካ ስዕረት ዝኸደንካዮም ሓይልታት ትምክሕትን ፅግዕተኛታትን ክሳዶም ከቕንዑን ትንፋስ ክሰርዑን ኣብ ዘንሳእረርሉን፤ ትግራይና ድማ ብኣንፃሩ ብሳላ ህዝባውን መትከላውን መሪሕነት ህወሓትን ኣብ ዙርያኣ ዝዓሰልካ ህዝቢ ትግራይን ዘተኣማምን ሰላም ዓቲራ ብኹሉ ዓቕማ ኣብ ምርግጋፅ ልምዓት፣ ሰላምን መኸተን ኣብ ዝተዋፈረትሉ እዋን ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ።

በዓል ለካቲት ብፍሉይ ድምቀትን ማዕበላዊ ምንቅስቃስን ተባዒሉ ክሓልፍ ኣብ ምግባር መናእሰይ ትግራይ፣ ደቂ አንስትዮ ትግራይ፣ መላእ ሰራሕተኛ መንግስቲ፣ ምሁራት፣ ማሕበረሰብ ንግድን ሰብ ሃፍትን፣ ሰብ ሙያ ስነ-ጥበብ፣ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይን ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብናን ኮታስ ኩሎም ተቓለስትን ፈተውትን ውድብና ንዝገበርዎ ብኹሉ ዓይነት ዝግለፅ ዝንኣድ ተሳትፎ ውድብ ህወሓት ልዑል ምስጋና ከም ዘለዎ ድማ ገሊፁ ኣሎ።

እዚ ዝተዋደደ፣ ብኹሉ መልክዑ ዝፀፈፈን ብህዝባዊ ማዕበል ዝተዓጀበን መሰናድኦ በዓል ለካቲት፤ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ቅኑዕ ሃዲድ ዝውሕዝ፣ ኣብ ሓደ ህዝባዊ መስመር ብፅንዓት ዝስለፍ፣ ዝጀመሮ ጉዕዞ ልምዓት፣ ሰላምን ዴሞክራስን ንምዕዋት ከም ሓደ ሰብ ዝረብብ፣ ብዝኾነ ይኹን ውሽጣውን ግዳማውን ፀረ-ህዝቢ ምንቅስቓስ ዕጥቁ ፈተኽ ዘይብል ምዃኑ ደጊሙ ዘረጋገፀሉ በዓል ኮይኑ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ ክብል ድማ ውድብ ህወሓት ገሊፁ ኣሎ።

ፅምብል በዓል 11 ለካቲት እንትበዓል ድምቀት እቲ በዓል ርእሱ ክኢሉ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብዙሕ እኳ እንትኾነ፤ እቲ ቀንድን ገዛእን መልእኽቲ ግና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መስመሩ፣ መሰሉን ሃለዋቱን ከምዘይዋገ ብሱል ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ዘርኣየሉ፣ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ከም ወርቅን ሽምዕን ዝተወሃዱ ማይን ፀባን ምኳኖም ዳግም ዝተረጋገፀሉ፣ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ሞንጎ ውድብን ህዝብን ነቓዕ ንምፍጣር ንዝሕርኑ ዘለው ሐለምቲ ዘባህረረ ፍፃመ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ።

ብድምር ነዚ ህዝባዊ ናህሪ ዝፈጠሮ ህዝባዊ ማዕበል ንዝተጀመሩ ህዝባዊ ልምዓትና ንምስላጥ፣ ቁጠባዊ ዕብየትን ማሕበራዊ ግልጋሎትን ተጠቃምነትን ህዝብና ንምስፋሕ፣ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝረኣዩ ዘለዉ ዓንቀፍቀፋትን ፀገማትን ንምእላይ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ትግራይን ዝእለም ዘሎ ውዲትን ተፃብኦን ንምክልኻል ዘኽእል መኸታዊ ቅልፅምና ንምጥንኻርን ንብራኸ ዓርሰ ምምሕዳር ትግራይን ክጥቀመሉን ከውዕሎን ምዃኑ ውድብኩም ህወሓት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቃል ይኣቱን የረጋግፅ ክብል ድማ መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣመልኪቱ ኣሎ።