ስሩዕ ኣመጋግባ ምጥላም እዝኒ ንኸየጋጥም ይሕግዝ መፅናዕቲ።

መቐለ ግንቦት 06/2010(ድወት) ተመራመርቲ ጥዕና ዪኒቨርስቲ ሃርቫርድ ክፍሊ ትምህርቲ ሕክምና Brigham and Women's Hospital ብመፅናዕቲ ከም ዘረጋገፅዎ እንተኾይኑ ብፍላይ እተን ገና ኣብ ማእኸላይ ዕድመ እንከለዋ እዝነን ዝጠልመን ደቂ ኣንስትዮ ቀንዲ ምኽንያቱ ምስ ዘይስሩዕ ኣመጋግባ ከም ዝዛመድ ገሊፆም ኣለው።

ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ኣስታት 48 ሚልዮን ህዝቢ ፀገም ብንፁር ምስማዕ ከም ዘለዎም መፅናዕቲታት የመላኽቱ። እዚ ሕዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሃርቫርድ ተኻይዱ ዘሎ መፅናዕቲ ኣብ ልዕሊ 70 ሽሕን 966 ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ ኮይኑ ን22 ዓመታት ዝቐፀለ መፅናዕቲ እዩ። ኣብዚ መፅናዕቲ መብዛሕትኡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ምጥላም እዝኒ ማለት ውን ነገራት ብንፁር ዘይምድማፅ ድማ ምስ ስርዓተ ኣመጋግባ ከም ዝተዛመደ ኣረጋጊፆም ኣለው።

ሜዲካል ዶክተር ሻሮን ቹርሃን ከም ዝገለፀኦ እንተኾይኑ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ፅሬቶም ዘይተሓለው ምግቢ እንትምገባ ኢሉ ውን ብስሩዕ ኣብ ሰዓተን ዘይምገባ እንተኾይነን ኣብ ዝሓፀረ እዋን እዝነን ክፀምም ወይ ድማ ስሕው ዝኾነ ስርዓተ ምስማዕ ከጋጥመን ግድን እዩ ኢለን ኣለዋ። እዘን ዶክተር ብዛዕባ እቲ ምስ ደቂ ጉጅልአን ኮይነን ዘካየድኦ መፅናዕቲ እንትዛረባ እተን ነቲ መፅናዕቲ ዝተመረፃ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ስርዑን ዘይስሩዑን ኣመጋግበአን በቢ ኣርባዕተ ዓመት እንታይ ከም ዝመስል እናረጋገፁ ከም ዝመፁ ገሊፀን እየን። ኣብዚ እተን ስርዓቱ ዝሓለወ ኣመጋግባ ዘይምገባ ኢሉ ውን ንእለቱ ዝሰናዳእ ምግቢ ዘይምገባ እዚ ማለት ብበዝሒ ተሰሪሑ ዝፀንሐ ወይ ውን ዝተዓሸገ ምግቢ ዝምገባ ደቂ ኣንስትዮ ብቐሊሉ ምፅማም እዝኒ ከጋጥመን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣመጋግባ ብዝግባእ ክጥንቀቓ ኣለወን እዩ ተባሂሉ ዘሎ።

ፍልፍል medical. net