ሓናጡ ብዝግባእ ምጥባው ብሕማማት ቆርበት ንከይጥቅዑ ይሕግዝ መፅናዕቲ።

05/03/2010 እዚ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፆ እንተኾይኑ ሓደ ህፃን ካብ ዝተወለደሉ እዋን ጀሚሩ ጡብ ኣደ ብዝግባእ እንተዘይደኣ ጠቢቡ ንብርክት ዝበሉ ሕማማት ቆርበት ክቃላዕ ይኽእል እዩ ይብል።

እዞም ምሕርፋፍ ቆርበት ሓዊሶም ዝፍጠሩ ሕማማት ቆርበት ድማ ክሳብ ክሊ 16 ዓመት ብሰፊሑ ክኽሰቱ ይኽእሉ።

ስለዚ ሓናጡ ምስ ተወለዱ ኣዴታት ብዝግባእ ተኸታቲለን ደቀን ዘጥቡባ እንተኾይነን ካብ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ሕማማት ቆርበት ብሓምሳን ኣርባዕተን ሚኢታዊ ክንኪ ይኽእል።

ብተወሳኺ ውድብ ጥዕና ዓለም ቅድም ኢሉ ከም ዘረጋገፆ ሓናጡ ብዝግባእ እንትጠቡ ምስ ኣለርጂክ ዝተዛመዱ ሕማማት ከጥቅዖም ከምዘይኽእል እዩ።

ሕማማት ቆርበት ምድራቕ ቆርበት ፣ ምስንጥጣቕ ቆርበት ፣ ቃንዛ ቆርበትን ካልኦት ዝብሉ ሕማማት ዘካተተ እዩ።

ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ድማ ካብ 10 ዝውለዱ ህፃናት እቶም ሓሙሽተ ተጠቃዕቲ እዞፐም ሕማማት እዮም። ስለዚ እዚ ንምክልኻል ሓናጡ ብዝግባእ ክጠቡ ይግበኦም።

ፍልፍል ሓበሬታ Xinhua News Agency