ብሰንኪ ሓልሓሊፉ ዝኽሰት ሕማም ቆርበት ዝተጠቕዐ ሰብ ምሉእ ቆርበቱ ብሕክምና ተቐይርሉ።

መቐለ ጥቅምቲ 30/2010(ድወት) ዶክተራት ነቲ ዳርጋ መላእ ቆርበቱ በቲ ሓልሓሉፉ ዝኽሰት ሕማም ቆርበት ዝተጠቕዐ ሰብ ሂወቱ ንምድሓን ክብሉ ብምርምር ዘማዕበልዎ ቆርበት ክቕይርሉ ኪኢሎም ኣለው። እዚ መንእሰይ ብሰንኪ እቲ ሕማም ክመውት ዝተዳለወ እዩ ነይሩ ስለዚ ሓደ ነገር ክንገብር ከም ዘለና እቲ ኩነታት ኣገዲዱና ዝብሉ ኣብ ጣልያን ዩኒቨርስቲ ሞዴና ዝሰርሑ ዶክተር ሚቸለ ደሉካ እዮም።

እዚ ወዲ ሸውዓተ ዓመት ሰገን ኣብ ሰነ 2015 ዓመተ ፈረንጂ በቲ ሕማም ክጥቃዕ ዝጀመረ እንትኾን ኣብቲ እዋን ኣብ ሆስፒታል ህፃናት ኣትዩ ክከታተል ጀሚሩ ነይሩ።

እዚ ብቆርበት ኣእጋሩ ዝጀመሮ ሕማም ድማ ዳርጋ 60 ሚኢታዊ ቆርበት ሰብነቱ ከጥቀዖ ኪኢሉ እዩ። ኣብቲ እዋን ተመራመርቲ ጥዕና ዩኒቨርስቲ ቦቹም ካብ ኣብኡ ብልግሲ ዝተረኸበ ቆርበት ንምቕያር ፈተነ ተገይርሉ ነየሩ እዩ። ይኹን እምበር ክዕወት ኣይከኣለን ብድሕሪ እዚ እዞም ጀርመናውያን ተመራመርቲ ንዝሓሸ ሕክምና ናብ ጣልያናውያን ተመራመርቲ እዮም ነቲ ሰገን ክልእኽዎ ተገዲዶም።

እዚ ሰገን ሓያል ቃንዛ ዝነበሮ እንትኾን ብርክት ዝበሉ መጨነቕቲ ሕቶታት ንወለዱን ንሓካይምን ይሓትት ነይሩ ዝብል ኣቡኡ እዩ።

እዚ ሕክምና ኣብኡ እዩ ክፍተን ምስተብሃሉ ንምውሳን ይኸብድ ከም ዝነበረ ውን ወሲኹ ይገልፅ ኣቦ እቲ ሰገን።

እዞም ዶክተራት ነዚ ኣብ ቤት ፈተነ ዘማዕበልዎ ቆርበት ምስቲ ቆርበቱ ዝወሃሃድ ንክኸውን ተባሂሉ ካብቲ ጥዑይ ክፋል ቆርበቱ ተወሲዱ እዩ ነቲ ሓዱሽ ቆርበት ኣብ ቤት ፈተነ ተሰሪሕሉ ዘሎ።

እዚ ሰገን ብሰለስተ ብርኪ ዝተገበረሉ መጥባሕቲ ድማ 80 ሚኢታዊ ቆርበት ኣካላቱ በቲ ብሕክምና ዝተሰርሐ ቆርበት ክቕየረሉ ኪኢሉ ኣሎ። እቲ ሰገን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ናብ ሙሉእ ጥዕንኡ ተመሉሱ ኣሎ።

ፍልፍል ሓበሬታ Associated Press