ዝተፈላለየ ሕብሪ ድነ ወይ ድማ ፅላሎት ፈጠርቲ መስትያት መሳኹቲ ተሰሪሖም።

መቐለ ጥቅምቲ 25/2010(ድወት) ኣብ ሃገረ ጃፓን ዩንቨርሰቲ ዋሰዳን ዩንቨርስቲ ኣርት ታማን መሃዝተን ብምትሕብባር እየን ነዚ ፈጠራ ከማዕብላ ኪኢለን ዘለዋ።

እዞም ብዝሓረኻዮ ዓይነት ሕብሪ ድነ ዝቀያየሩ መስትያት መሳኹቲ ምስ ምልውዋጥ ብርሃን ፀሓይ ዝቀያየሩ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። እዞም መስትያታት ካብቲ ፅላሎት ፈጢሮም ዝህብዎ ረብሓ ብተወሳኺ ንህንፃታት ድምቀት ዝህቡን በቲ መስትያት ኣሽሊኹካ ንምጥማት ዘየፀገሙን ኮይኖም ዝተሰርሑ እዮም።

ክሳብ ሕዚ ከምዚ ዝበለ ፈጠራ ቴክኖሎጂ ኣብ ረብሓ ዝወዓለ ኣይነበረን ዝተብሃለ እንትኾን መሳኹቲ ፀሓይ ኣብ ትመረሉ እዋን ብመጋረጃ ክሽፈንን ወይ ድማ መስትያት መሳኹቲ ብፀሊም ገበር ክሽፈኑን ኢና ንዕዘብ ነይርና እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ንዝሰርሑ ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዝኦም ንዘለው ሰባት ደጋዊ ፅባቐ ከተመኦም ኮነ ኣብ ቀረብኦም ንዘሎ ምንቅስቓስ ብናፅነት ኣይዕዘቡን ነይሮም ይብሉ። እዚ ሕዚ ዝተምሃዘ ኤሌክትሪክ መስትያት መሳኹቲ ህንፃታት ግን እቲ ድነ ዋላ ብዝደለኻዮ ዓይነት ሕብሪ ይቀያየር ብናፃነት ከባቢኻ ንምዕዛብ ዘኽእል እዩ ኢሎም ኣለው።

እዚ ፈጠራ ዕውት ንክኸውን ኣብ ሃገረ ጃፓን ዝርከባ ዩንቨርሰቲ ዋሰዳን ዩንቨርስቲ ኣርት ታማን ምሁራተን ኣዋዲደን ዝሰርሓ እንትኾና ሙሁር ቴክኖሎጂ ዝኾኑ ማሳዮሺ ሂጉቺ ድማ ነቲ ዓውደ ፈጠራ መሪሐምዎ እዮም።

እዚ ኣብ መሳኹቲ ህንፃታት ክዝርጋሕ እዩ ዝተብሃለሉ ዝተፈላለዩ ሕብሪታት ድነ ወይ ፅላሎት ዝፈጥር ኤሌክትሪካል መስትያት ኣብ ቀረባ ኣብ መኻይንን ኣውሮፕላናትን ንጥቕሚ ንኽውዕል ከም ዘማዕብልዎ ሙሁር ቴክኖሎጂ ማሳዮሺ ሂጉቺ ገሊፆም ኣለው።

ፍልፍል ሓበሬታ www.sciencedaily.com