Oromiyah rakaakayak jimma magaalal tekkeh tan bonbi qawalaylat 13 .....

19/12/2009(dwet) Oromiyah rakaakayak jimma magaalal tekkeh tan bonbi qawalaylat 13 takke maritte edde biyaakitteh tanimiiy tonttobbe

Jimma magaalak bonbbi qawlayla edde tekkeh tanim kadukuuy lagahar migaq leh yan arac kinnih tanimiiy warsan

Qideh yan num akak amixxige waah yan tama ganbula kadukuuy laqo 6 saaqatih waqala tet qideenih yaniinim kee tama qawalaylat rabteh tan maritte ane waytam takkay immay 13 takke maritte edde biyaakitteh tanimiiy baxxaqisen

Tamaa biyaakitteh tan maritte kaadukuuy jimma jaamaqatak isbeshalayzid riferal hospitaalal dayla keenih abak geytimaanamaay qadoosen

Jimma magaalak poliis saqalah yanih yan fadiil macammad elle qaddoseh yan innalaay awayi widdirih addataay itopiyak baxaabaxsal dariifal ganaabil qidak maysataka abaanamih abinitte tanbbullemih sabitihiiy ayuntti cubbi abitam faxximtamaay kassise