Fereey takke doolatak maali eglaliiy 6.23biloonameerikah lakqok serfi culenta geyteh tanimiiy qaddowte

04/01/2008 Fereey takke doolatak maali eglaliiy 6.23biloonameerikah lakqok serfi culenta geyteh tanimiiy qaddowte
Tama culenta geyteh tanimiiy E/yak tellemmo bankiiy ,konisterakshin kee bizness bankiiy , E/yak daddos bankiiy, E/ak caabih egla (e/ya medhin egla) kinnih tanimiiy timixxige.
Doolatak maali eglaalih agensik daga raaqa saqal d.r sintaayo weldemikaael elle qaddosennalaay iro sefih culenti akak geytimem Ethiopia amrutuk afabaaxoh qadaagal limoh xayyosse murti kee cawaala tabaatabsih affafak geytime culenta kinnim ascassuuk (agence)ejesi yibbixeh suge ikrarooy 6.52biloon usa $ serfi culentak geeno axcuk yibbixeenih sugeenim takkay ikkah tama ikraarok 95% gaba aracat gacteh tanimiiy baxxaqise.
Tama 4 takke eglaliiy mizaniyyat sanatat gesiseenih yanin xalih amolladiiy 14.19biloon birri gufeh yanimiiy timixxige.