16 hattoh addah Londden magaalal gexsitteh tan badak atletikis chanpiyoonih diril....

15/12/2009 (dwet) 16 hattoh addah Londden magaalal gexsitteh tan badak atletikis chanpiyoonih diril gabah assogolla aysitteh tan itiyopiyah arda abeenit isinni baaxo fanah yuduurenih yanin widdir acwa keenih abeenih yaniinimiiy tontoobe

Tama acwah aracal kaadukuuy itiypiyah baxoh dahab mexaliya orbisseh tan agiirahaay nuntin amol 40 alfih birri takkeh tan lakqo acwah keenih yeceenih yaniinimiiy warsan
Gesi baaxo migaq fayya hayteh tan arda abeenitih kadukuuy kulli numuuy 30 alfih birri takke lakqo acwah keenih tontocowweh tanimiiy warsan

Tah dibuk hinnayaay baxsa le acwa geyam faxxinta axcukuuy 5alfih ardih qalaylit baxsale doori digireh yan ardabeena yumifi kechelcha almaaz ayana kee aydakaanisehiiy kulli numuhuuy baxsah 40 alfi birri acwah keenih yeceenimiiy qaddosen