Siraaliyoon baxol radeh yan cayla le roobih weeqi kataaseh yan .....

09/12/2009 (dwet) Siraaliyoon baxol radeh yan cayla le roobih weeqi kataaseh yan qawlaylataay 200 daga take maritte edde rabteh tanimiiy tontoobe

Siraaliyoon baxok qasa qanbulletibih egla elle qaddosseh tan innalaay tama baxol radeh yan cayla le roobuuk gexxamahaay tama baaxol geytimtah tan kaxxa garbo weeqi aggilukuuy mangoh tan ummatta axcih 200 daga take maritte edde rabteh tanimiiy tescesse

Awayi widiirih addat kadukuuy tama qawalaylat rabteh tan 205 guftah tan maritteh raysi kadukuuy siraliyoonuk inaytah tan magaalak raysi dafeenah arac culusak geytimaanamaay qadosen

Tama qawalayla tekkeh tanim kadukuuy barak qaxa sinam xinteek lakal tekkemih sabitihiiy mangoh tan maritte edde tenbexeh tanimiiy qadowte