Faranggi liggidih loowok sanat 2040huuy afrikah baxooxalaay taama waytah tan maritteh qadad 50 miliyoon gufekalah maraaaqamaay warsan

22/10/2009(dwet) Taama wayti caagid wagsisak gexsenih yanin kusaaqal elle qadoosenih yanin innalaay afrikah qaran gubalaay akke kee farangi liggidih loowok sanat 2040 fanahaay taama waytah tan maritteh qadadaay 50 miliyoon gufelemiiy tama kusaaq yascasse
Tah kaadukuuy baad baxooxah qidaddol kaxxa kasaara katassamak kaxxa bohoy yanih yanimiiy warsan warsan
Tooni bilayerik baad caddoh inistityuut bad bankkik gee oyti axcuk yeybeleeleqe xaagi elle yascasseh yan innalaay sahaara gubat geytimtah tan afrikah baaxooxalaay taama sinnih tan maritteh qadadaay 395 miliyoon gufah yanim takkay immayaay sanat 2040hu tugacatekiiy 823 miliyoonut fayya axcelemiiy warsan
Tah kaadukuuy baad baxooxah qidadol taqabi katassam xiqitah tan abto kinnimih sabitih kaxxam akak bohoyak xinanamaay qadoosen