Ethiopiyak Agat Dokon Gaanak Agat Dokonuk Mango Goolih Baxsal Gaceh Yanimiiy Timmixxige.

06/10/2009(dwet) Ethiopiyak Agat Dokon Gaanak Agat Dokonuk Mango Goolih Baxsal Gaceh Yanimiiy Timmixxige.
,

Kameroon Tubbical 32toh Addah Gexsittu Waytah Tan Afrikah Kaaquntih Qalaylih Tatroonuh Qimboh Silloysih Digiriiy Gaanallih Kimal Carra Abeenih Iyyal Ethiopiyak Agat Dokon 5-0 Gaceh Yanimiiy Tumbuulle.

,
Ethiopiyak Agat Dokon Edde Geytimah Yan 6to Buttataay Kiiniyaay,Seraliyoon Kee Gaana Edde Geytimtah Tanimiiy Tammixxigem.
,

Data Cutuukal Tamixxigeh Tan Gaanak Agat Dokon Edde Yeyseh Yan Goolwa Arkissemiiy Asammo Jinaay,Joon Booyee Kee Abeneezer Oofeeri Naharsi 45 Militil Arkiseenih Yanin 3Kubba 3-0 ittak Baxsimeenih Yaniinim Kee
,

Waaliyaayil Yamixxigeh Yan Ethiopiyak Agat Dokon Nammey Heel 45 Militil Digir Maysaasa Ayballeelon Axcuk Ken Qambaalak Sugeenim Takkay Ikkah Ossotina 2 Koqso Ken Arketnat Culak Ittat 5-0 Gaceenihiiy Orben.
,

Ethiopiyak Agat Dokon Edde Yan Buttah Addat Tan Kiiniyaa Kee Seeraaliyoon Fanat Yekkeh Yan Digiril Seeraaliyoon Maysol 2-1 Ittak Baxsimen.
,

Tama Butta Gaana Seraaliyoonuk Gool Baxsal Muxxutak Miraacissah Tanim Kee Kiiniyaa Kee Ethiopia 3&4 Caddotuuy Geytiman.
,
F.L.L. Sanat 2018 Qasa Dirrih Alsak 27 Ethiopia Kee Seraaliyoon Ittallih Digreleeh Kiiniyaa Kee Gaana Tangoorowu Waytah Tanimiiy Timmixxige.
,