Itiyopiyak afa caagidah malaakah sugeh yan dr texros axcanom akah....

16/09/2009(Duwet) Itiyopiyak afa caagidah malaakah sugeh yan dr texros axcanom akah qalalak geytimah yan baadak qaafiyat dacayrih egelah saqoolinnih dooro asaakih ayro gexsitak geytimtamaay

Badak qaafiyat dacayrih eglaay 70 hatto sanatih qafayda siwizer lanxxik inaytah tan jenivah magaalal dafeena gexisseh tanim kee tama koboxih aracal kaadukuuy fooca fanah badak qaafiyat dacayrih egla miraacisu waah yan saqal elle doorelemiiy warsan

Tahak ugutakaay tama baadak qaafiyat dacayrih egelah saqoolinnah faxitak geytimtah tan marittek numuk teenah yanih yan dr tedros axcanom kaadukuuy kalluk qalalak geytimtah tan maritte fuli xongolol miraacisak geytimah yanimiiy warsan

Baadak mangoh tan baxooxa kadukuuy itiyopiyah yabukeh yan dr texros axcanomuh qokol acayuk geytimanamaay tanbulle