Qafar agatih rakaakayih doolatak tubbaritto biirooy agat kee ......

11/09/2009 DWET Qafar agatih rakaakayih doolatak tubbaritto biirooy agat kee rakaakayitteh caddol inkih gexsittu waytah tan aqayaare say kee salaamah gexsittuh giffo le macal abak geytimaanamaay rakaakayak tubaritto biiroh saqal baxxaqise

Qafar rakaakayak tubbaritto biiroh saqalah yanih yan gifta macammad qudda asaakih ayro xaagu qawah abeh yan yaabal elle qadooseh yan innalaay sanat 2009 hatto ligidahaay agat kee

rakaakayitte caddol inkih gesittu waytah tan aqayaarey say kee salamaay qadlik yanih yang ital akah gexsittah tan innahaay wagittah tan dagorti isinni dirkik yawqeenim faxximtamaay kassise