Itiyopiyak naharsi malaakah yanih yan hayle maram desaleng ruwanxah.....

20/08/2009 (Duwet) Itiyopiyak naharsi malaakah yanih yan hayle maram desaleng ruwanxah baaxol tama gufune abuh ruwanxa fanah haysiteh yanimiiy tontoobe

Naharsi malaak hayle maram desaleng ruwanxak inaytah tan kigaalih magaalal geytimtah tan qaran merraytih gudaqta culeh yan waqadiiy ruwanxah berezexenti bolkagaame edde anukuuy tama baaxok daga raqatah tan mirocti garayyo kaah abteh tanimiiy warsan

Naharsi malaak tama baaxol sugu waah yan ayroorah addat kaadukuuy namma baxooxa sittaluk gexissam faxxintah tan cagiida wagittamal bolkagaameluk walal gexsu waah yanimiiy tontoobe

Baxsaluk kadukuuy itopiya kee ruwanxah baxooy der widiirih angaaraw leh tan 2 baaxo kinnimih tagahaay ken fanat yanih yan meqe qalla isinnik gablusoonuh kadukuuy baxaabasale sittin geyitte abak gaytimaanamaay tamixxige