Itiyopiyah baaxol asanatih addataay 2 miliyoonih hektar .....

19/08/2009 (Duwet) Itiyopiyah baaxol asanatih addataay 2 miliyoonih hektar yakkeh tan ardil gino gaddih dacayri gexseenih yaniinimiiy tontoobe

Gino gaddak coox argaqukuuy qasunuk cabeenih yanin ardil coox yaysubukoonuh agda baxissoh alsak 1hattoh ayrook xabba haanam qinbiseenih yanin gino gadda dacarisaanamih gaaduluuy 2 miliyoonih hektarak daga yakkeh yan ardil gino gaddak coox yuysubukeenih yaninimiiy warsan

Itiyobiyak buqure kee gino gaddih malaak elle qadooseh yan innalaay gino gaddak coox yaysubukeenim kee yusubukeenih yanin dacarisakaay akah baye waytannah abaanamaay sahadayti baxih qaafayatal taqabi kataasam xiqah yan rosqa milaagu isinnik kalaloonuh kaxxa tuxxiq leh tanimiiy yiysixxige

Tahak ugutakaay sanat 2009 hatto ligidalaay 1.1 miliyoonih hektar yakke yan ardil gino dacayrih taama gexsoonuh madab akah yibbixeenih yaniinim kee tahak kaadukuuy mango gaba abinal asseh tanimiiy itiyopiyak buqure kee gino gaddih malaak qaddose