Baadak ibi koqosoh fexereeshinih egla fifa addis abebah magaalal xissu waytah....

19/08/2009 Duwet Baadak ibi koqosoh fexereeshinih egla fifa addis abebah magaalal xissu waytah tan kutube buxahaay 300 miliyoonih xolar madabah akah tibbixeh tanimiiy warsan

Itiyopiyak ibi koqosoh fexereeshinih saqalah yanih yan gifita wenxim kun alayu elle qadooseh yan innalaay badak ibi koqosoh federeeshinih egla FIFA ayro mawaqah afrikah baxooxah qokoluhuuy addis abebah magaalal xissu waytah tan kutubeh buxahaay 300 miliyoonih xolar madabah akah tibbixeh tanimiiy yiysixxige

FIFAHah berezexentih yanih yan jiyani infantenoh tugacatek kaadukuuy tatreh yan alisih addataay addis abebah magaalal gexsitteh tan afrikak ibi koqosoh konfexereeshin kaafak 60 hatto sanatih qafayday 39 hattoh addah yessekexeenih aracal geytimak yab abeh sugemiiy tamixxige

Tama aracal abeh yan yaabah tugacatek kaadukuuy FIFAY addis abebal kutube buxa xiselemiiy qadoseh sugemiiy kassina

Awayah tugacatek kaadukuuy culeh yan xagana abinoosuh 300 miliyoonih xolar madabah akah yibixeh yanimiiy timixxige