Ifexeri perezexenti dr mulaatu teshoome koshe dariifal qawalayla ...

09/07/2009 Duwet Ifexeri perezexenti dr mulaatu teshoome koshe dariifal qawalayla edde tekkeh tan marittet gufune abeh yanimiiy tontoobe

Tama perezexenti tama aracat gufune abeh yan waqadi kaadukuuy qawalaylat beyaakitteh tan maritte kee rabe marak raaqeh yan buxah marah kaadukuuy 200 alfih birri takkeh tan lakqo catottah yeceh yanimiiy warsan

Ethiopiyah doolat kaadukuuy tamaa qawalaylat biyaakitteh tan maritteh elle gacan arac bicisaanamih caddol kaadukuuy addis abebak magaala xiinissoh saqalaluk cattimak taamitelem kaadukuuy tama perezexenti qadoose

Addis abebak magaala xiinissoh saqalah yanih yan gifita xirriba kuuma is lekatuk kaadukuuy qawalayla toofemiiy takkeh guddafa tubkuneh tan raysitte elle xiqqa haanamal ayaquk geytimah yan qunxaaneytaluk walal gexseh yanimiiy warsan