Numtin amo gaddalih yan shek macammad qali qalamuddin tatreh yan ayyamah addis abebak ....

08/07/2009 Duwet Numtin amo gaddalih yan shek macammad qali qalamuddin tatreh yan ayyamah addis abebak koshel tamixxige dariifal qawalayla edde toofeh tan ayunti exxaxih 40 miliyoonih birri catottah yeceh yanimiiy tontoobe

Tama shek macammad qali qaalamuddin yeceh yan 40 miliyoonih birri takkeh tan lakqo kaadukuuy koshe dariifalaay mango sanooteh gaboowteh tan guddafa amok elle radakaay rabi gadda

tekkeh tan marittek raaqeh yan buxah mara kee tonah kaadukuuy tama qawalaylat biyaakitteh tan maritteh catottat assu waytah tan lakqo kinnih tanimiiy tamixxige

Tama catottah lakqo kaadukuuy kimaalih ayro addis abebak magaala xiinissoh saqalal tabseenih yaniinimiiy tontoobe