Qafar agatih dimok raasih missona abxebaay miraacissah tan ayuntalukuuy adda ......

07/07/2009 Duwet Qafar agatih dimok raasih missona abxebaay miraacissah tan ayuntalukuuy adda xeerih yan asqassabe konforonsite gexisak geytimtah tanimiiy tamixxige

Qfqr agatih rakaakayih doolataay taturteh tan 15 sanatitteh addataay dacarsittoh xinttah tan qafar ummatah mano milagtuhuuy assakat leh tan tamoomi gexisak temeeteh tanim takkay

immayaay uxi kinnihiiy lafitta taama tet qanbaltam cubit hakaay teeetik raqatah tan foxo teetih akah warsan innahaay miraacissah tan ayuntaluk adda xex asqasabe kusaq gexisak geytimtah tanimiiy warsan

Tama qafar agatih ximok raasih missona ayuntaluk gexisak geytimtah tan adda xer asqasaabe konforonsitet tengeleh tan ayunti exxaxi kaadukuuy keenik tankuseh tan caagiida akah keenih

kibbintannahaay miraaciinul faxxintah tan esseroora hakaay qafar rakaakayih caddol tekkeh tan asqasaabe koboxitte elle faxxintannal gexsitteh tanimiiy tamixxige