Itiyopiyak inaytah tanih tan addis abebah magaalal tanballayeh tan tiraafiik ...

01/07/2009 Duwet Itiyopiyak inaytah tanih tan addis abebah magaalal tanballayeh tan tiraafiik qawalayla kalalatam xiqtah axcuk biciseenih yanin giti istrateeji addis abebak magaala xiinissoh kaabine inkki xongolol faaticisak ifa yekkeh yanimiiy warsan

Tiraafiik qawalaylah caagid wagsisak Addis abebah magaalal gexseenih yanin kusaaq elle yascasseh yan innalaay addis abebah magaalalaay tiraafik qawalayla uduruuk uduurul lafitak geytimtah tanimiiy warsan

Addis abebah magaalak polis komishineerih yanih yan yihixeggo suyyum elle qadooseh yan innalaay addis abebah magaalalaay tiraafiik qawalaylat rabak geytimtah tan ummattah qadadaay

uduuruuk udduurul osak geytimah yanim kee baxsalukuuy sanat 2007hatto ligidalaay 418 numuuy sanat 2008 hatto ligidal kaadukuuy 439 num rabi gadda yekkeh yan waqadiiy a6 alsih addat dubuk kadukuuy 239 num rabeh yanimiiy qadoose

Tah kaadukuuy baaxo caddol takkeh tan dadal kee xisne tamoomil gexe kalit takkeh tan abinittek tiyak teena kinnimih sabitihiiy ta caagid akah raaqah yan innah akah nagiicillem faxxintamaay kassise