Itiyopiya kee laybeeriyah baxooy fooca fanah sittaluk aboonu wanah yanin ...

22/06/2009 Duwet Itiyopiya kee laybeeriyah baxooy fooca fanah sittaluk aboonu wanah yanin tamoomi wagittamal sittin gey feram abeenih yaniinimiiy qdoosen.

Itopiya kee laybeeriyah baxooy ken fanat yanih yan meqe angaaraw fooca fanah isinnik hoonuhuuy faxiima sittin gey abeenih yaniinimiiy naharsi malak hayle maram xes alen qadoose

Laybeeriyah perezexenti elen jonsen kimaalih ayro addis abebah magaala culeh yan waqadiiy itiyopiyah perezexenti dr mulaatu teshoomeluk angaarawuk walal kaalluk gexseh yanimiiy warsan

Layberiyah perezexentiluk angaarawuk walal abeh yan perezexenti dr mulaatu teshoome elle qadooseh yan innalaay itiyopiya kee layberiyah baaxok sittaluk alliyyi caagiida akah dadaltah tan sittaluk catimak taamitaanam faxintamaay kassise