Qafar rakaakayak qafiyat dacayrih biirooy 32 daqaar kee 2magaalah .....

17/06/2009 Duwet Qafar rakaakayak qafiyat dacayrih biirooy 32 daqaar kee 2magaalah xiinissoluuy cemakih biyaakih aftabu acayuk geytimtah tanimiiy tontoobe

Rakaakayak qafiyat biiroh saqalah yanih yan gifita qali cusen weeqisa elle qadooseh yan innalaay kimaalih ayrook xabba haanam yaceenim qinbiseenih yanin cemaakihbiyaakih aftabiiy sittalakayleh 7 ayroorah gideh yacoonu waanah yaniinimiiy yiysixxige

Cemaki biyakih aftabu akah yacoonu wanah yaniinim kadukuuy 9 alsak ilaa 5 liga fanah tanih tan alaaqa kinnih tanimiiy qfar rakaakayak qaafiyat biiroh saqalah yanih yan gifita qali cusen weeqisa baxxaqise

Awayi widiirih addataay qafar rakaakayal antacawuk geytimah yan cemaaki biyaakih aftabiiy ni rakaakay dibuk hinnayaay inkih tan itiyopiyah caddal antacawuk geytimah yan aftabu kinnim

yascesseh yan gifita qali cusen weqisaay a aftabu kadukuuy buxak buxah gexakaay 282 alfiik daga yakkeh yan canxowah yacoonu wanah yanin aftabu kinnimih sabitihiiy dacarsittoh xintah tan qafar ummatta kaadukuuy xaylo ta aftabuk raaqise waanam faxxintamaay yiysixxige