Ganbiyah perezexenti adam barrow 171 takkeh tan cabasen casbik akah .....

14/06/2009 Duwet Ganbiyah perezexenti adam barrow 171 takkeh tan cabasen casbik akah dagintannah amri obiseh yanimiiy tontoobe

Gabiyah baaxol tekkeh tan perezexenti dooroluuy yacaya jaamik aysuk reeda yibixeh yan adam baarow reede kaal tabseenih yanin saaku culeh yan yalla kee xagana abinoosaanam qinbiseh yanimiiy qadoosen

Perezexenti adam barowuuy tu cukumi elle akke kalaay casbi buxal suguteh tan ummata casbik akah tawqena kee faxime waytah tan ceele wayto elle takkeh tan sahada kaadukuuy banadamiino ceelo akah geytah tan innah taamitu waah yanim yisixigeh sugemiiy tamixxige

Tahak ugutakaay perezexenti adam barowuuy reeda yibixeh yan saaku culeh yan xaganak ugutakaay kimalih ayrooy 171 takkeh tan cabasen casbik akah dagintanah amri obiseh yanimiiy tontoobe