Itiyopiyah ummatta miraacissah tan yihaaxeg missona kee 21 takkeh tan gersi.....

09/06/2009 Duwet Itiyopiyah ummatta miraacissah tan yihaaxeg missona kee 21 takkeh tan gersi siyaasa misoonaani sittaluk gexisu waytah tan walal wagsisak yewqeh yan kuktal sittin gey gufeenih yaniinmiiy timixige

Tahak ugutakaay itiyopiyal geytimtah tan 21 takkeh tan siyaasa misoonani kee yahaaxeg missona inki candagal foocak fooca angoorowuk qinbo walal gexseenih yaniinimiiy tontoobe

Itiyopiyah baaxol geytimtah tan siyaasa missoonaani kee itiyopiyah umatta miraacissah tan yahaadeg missona baaxo caagida wagittamal anaakar aban kaatekek kadukuuy itiyopiyah baaxo qinbisseh tan asqasaabe caagida fooca fanah intuh kaxxa tuxxiq leh tanimiiy warsan