Qafar rakaakayalaay 727 miliyoonih birrit bicisak geytimaanah ...

03/06/2009 Duwet Qafar rakaakayalaay 727 miliyoonih birrit bicisak geytimaanah yanin samara istaxiyom kah yibixeenih yanin waktih addat gaba akah kalannah baray laqoh taamitak geytimaanamaay tamixxige

6 alsaak afal xisne akak qinbiseenih yanin samara istaxiyoomuuy awayi widiirih addataay boolul 20 gaba kaak xissinteh geytimtah tanim kee inki tanuuk tanih tan xisne kaadukuuy 3 sanatih addat gaba kaak kalelemiiy warsan

Afro tsiyon konastirakshinih cugaysok samarah istaaxiyoom bicissah tan exxak naharsi saqalah yanih yan injiner ashenaafi tsahaye elle qadooseh yan innalaay samara istaxiyomuuy 178 alfiiy 736 iskur kare mitir fidinak yakkeh yan ardil xissimak geytima istaxiyom kinnih tanimiiy qadose

Tama istaxiyomuuy sahadayti caylak kadukuuy 30 alfiik daga takkeh tan ummatta inkki waqadi yabixem xiqah yan istaxiyom kinnih tanimiiy baxaqise

Samara magaalal xissimak geytimah yan istaxiyoom kaadukuuy baad caddol xissimtah tan istaxiyomitteh istanxarxil xissimak geytimah yan istaxiyom kinnimik kalahaay tellemo kee biro caagiidah edde yantifiqeenih yanin arooca axcih fanteenaani addat leh yan istaxiyom kinnih tanimiiy warsan

Qafar rakaakayak dagar digga komishinih komishinerih yan gifita maqar qali sirro isle katuk elle qadoseh yan innalaay samara magaalal awayi widirih addat xisak geytimaanah yanin istaaxiyoomuuy qafar rakaakayal dagar digga cagiida dadaltuh kaxxa tuxxiq leh tanimiiy baxxaqise