Gambiyah perezexenti yacay gami reeda salaamah cabu waah yanimiiy yiysixige.

Taturteh tan ayroorah axiciiy ayaamitteh addataay Reeda macaba axcukuuy baada ummattalaay cakkumuk tanih tan yaabitte abak sugeh yan yacya gaamiiy ayro kormah afrikah baaxooxah mirocoti baar leh yan walal gexiseek lakalaay yisabbatah gambiyah baaxol qabli caxitam mafaxximta axcukuuy Reed salaama gital tabisu waah yanimiiy baxxaqise.
Tah tannal anuk kaaduuy perezxenti yacya gaamiiy yook gexxamahaay gibdeh tan taqabitte edde booddeh tan ummatta axcihiiy gambiyah baaxol carbi ugutamaka bohoyak baaxo cabteeh tonnah kaaduuy baaxoh addal anuk kaaduuy taqabteh tan ummattak qafuuta siinil essera yaanamaay yiysixxige.
Ayro kormah afrikah baxooxa isinnile katukuuy perezxenti yacya gaami Reed salaam gital matbis aiyya kaa tekkekiiy caylah kaa oobisoonuhuuy faxximta bicitte gaba kaleenih sugeenimiiy tamixxige.
Takkay ikkahaay perezxenti yacay gaamih tugacatekiiy Ayro koromah afrikah baxooxa reedak kaa oobisoonuh kaa kee kaa aydukumussah tan mirocotik gexisoonu waanah yanin carbit mangoh tan ummattah qawwaddi yawqu waam cubbit haakaay reeda tabiselemiiy yiysixxige.