Najeeriyak doolat qandeey bokko caraam gaadule makisseh suguteh .....

14/04/2009 (Duwet) Najeeriyak doolat qandeey bokko caraam gaadule makisseh suguteh tan 1 alfiiy 880 takkeh tan maritte bokko caraam gaaduleh gabak raaqiseenih yaniinimiiy warsan

Najeeriyak doolat qande tama baaxol tangiicilleh tan bokko caraam gaadulel beyteh tan maaqattalaay tama gaadule afumut makisseh suguteh tan agabu kee urru keenik raaqiseenih yaniinimiiy tamixxige

Bokkocaraam gaaduleey najeeriyah baaxol doolat saduh tangicillem qinbissemiiy takkeh kaadukuuy alafaatal loowintah tan najeeriyah baaxoh xaylo uma rabah qiddeh tanim kee alafaatal loowima mara kadukuuy afumut makisseh tanimiiy warsan

Takkay ikkahaay awayi widdirih addataay najeeriyak doolat qande bokkocaraam gaadulel caylal maqata beyak geytimtaamih sabitihiiy bokko caram gaadule tanak geytimtamaay najeeriyah doolat tascasse