Ameerikah doolataay is is gaaduleh miracah yanih yan abobakar ....

Mekelle 11/2009 Ameerikah doolataay is is gaaduleh miracah yanih yan abobakar albagdadi elle yanih yan arac keenih warsu waah yan numuh 25 miliyoonih xolar acawah tacayu waytah tanimiiy tiysixxige

Ameerikak afa caagidah malaakah yanih yan joon keeri elle qaddooseh yan innalaay suuriya kee

qiraak dariifal tangicilleh tan is is gaadule miraacisah yan abobakar albagdadi elle geytimah yan arac ameerikah doolatah warsu waah yan numuh 25 miliyoonih xolar acawah tacayu waytah tanimiiy qaddose

Awayi widdirih addat kaadukuuy ameerikah doolataay abobakar albagdaadi loysis gubat haytuh baraay laqoh akah macalak geytimtamaay warsan

Casan acmad