Iran berezexenti casan roohaniiiy tama baaxol geytimtah tan .....

07/04/2009 (duwet) Iran berezexenti casan roohaniiiy tama baaxol geytimtah tan niikuleer aslacitte bicissah tan tutaaxago badal gexak nikuler gira taagarem xiqitah tan huuri bicisoonuh amri keenil oobiseh yanimiiy tontoobe

Iraan berezexenti tama amri akah obiseh yanimiiy ameerikah doolataay iran baaxoluk abteh suguteh tan ittin gey tiggileemih sabbit kinnih tanimiiy warsan

Tatreh yan alsih addat kaadukuuy amerikah kongores iran baaxol madqeenih yanin katla xibixik ayro akah taxxerennah madqa tatrisseh sugutemiiy tamixxige

Tahak ugutak kaadukuuy iraan berezexenti casan roohani taway beyu waah yan maaqattay iraan kee ameerikah fanat kaxxa taqabi uguse kalah maraqatamaay tucubussah tan maritte tascasse
Ameerikak qusuba berezexenti xonalx tiranbi kaadukuuy iraan baxooy nikuleer aslacih xisne wagsisak caylaleh tan baxooxaluk abteh tan tittin gey teetik finiqiseyo yaanamaay iyyeh sugemiiy tamixxige

Tama caagid kaadukuuy iraan baaxo kaah oggole waytaamih taagahaay ameerika kee iraan baaxoh fanat taqabi kataaselemiiy warsan