Namma ayyamak lakalaay faransah baaxol takku waytah tan awrobbak ibi koqosoh

30/09/2008 Namma ayyamak lakalaay faransah baaxol takku waytah tan awrobbak ibi koqosoh digirtakkem xiqitah tan maysataka abuh afkan luk sugeh yan umeena loysis gubat kaheenih yaniinimiil gexe kalit iy tontoobe

Faransah baaxooy ayaamaak lakalaay tet baaxol gexsittu waytah tan awrobbak ibikoqosoh digir elle faxximanal akah yamuruqennah faxxima inta bicittek gaba kalteh geytimtamaay tamixxige
Takkay ikkahaay awrobbah baxooxah tugacatekiiy faransah baaxol maysataka keenil takkemik kaxxa bohoy loonuh yaniinimiiy warsan