Qaso lakima kalaloonuh qimbo bicittek gaba kaleenih geytimaanamay qaafiyat dacayroh malaakay qaddose

15:11:2007 Qaso lakima kalaloonuh qimbo bicittek gaba kaleenih geytimaanamay qaafiyat dacayroh malaakay qaddose Karmah alsitte qambaalak sugga teh tamaateh tan qaso lakimitte isinnik kalaloonuhuy faxximtah tan bicittek gaba kaleenih geytimaanam tama malaakay baxxaqise Qaafiyat dacayrih malaak elle qaddoseh yan innalay qaso lakima kalaloonuhuy bool miliyoonih dollar takkeh tan lakqo madabah akah yibbixeenih yaninim ke kaniiqe sara ke baxaabaxsale kemikalitte akah xaamakay faxximma ta bicittek gaba kaleenih geytimaanamay yiysixxigen Tahak ugutak kaadukuy kaniiqe sara sinaamah kuraanamih taama qimmiseenih geytimaanam ke xayi widdirih addat kaadu kulli rakaakayitte fanah ruubak ummattah keefeloonumuy ethoppiyak qaafiyat dacayroh malaakay yiysixxige