Chaynah baaxoy ciggiltah tan (15) taban ke koona sanatih addatay wadir raaqal geytimtah tan baaxooxah

15:11:2007 Chaynah baaxoy ciggiltah tan (15) taban ke koona sanatih addatay wadir raaqal geytimtah tan baaxooxah inki tirliyoonih dollar catottah tacyuh xagana culteh tanimiy qaddowte Chaynah doolat tamah tiysixxigeh tanimiy addis ababah magaalal sidoc haytoh addah gexsitteh tan maaliyya ke maddur daddosih cagiida wagsissa daffeynah aracal geytimak farmo tatrusse waqdiy kinni Tah tannal anuk kaaduy chaynah baaxoy wadir raaqal geytimtah tan baxooxah kulli sanatal inki bioliyoonih dollar catottah acyuk temeetemiy kassinna tah kaadukuy chaynah baaxo wadir raaqat geytimtah tan baxooxah catotta abaanamih caddol qimbo caddot tet daffessa abtooy kinni Chayna ciggiltah tan taban kee koona sanatitteh addat catottah tacayuh xagana akak culteh tan inki tilriyeenih dollar kaadukuy bireekisiy;silki roox fenxi ke iyshiyak daddos katih gambiik tacayu waytah tanimiy tamixxige