Ethiopiyalaay 40 alfiik daga takkeh tan ummatta edde tengeleh tan ardi qalayla tekkeh tanimiy tamixxige

13/03/2008 Tama ardih qalayla akah takkenah absiseh yan alfi abba hayle gebresilase kaaduk tama ardih qalaylat gabah assagolla edde haysiteh yanimiiy tontoobe
Tama qalaylit kaadukuuy baxaabaxsale baxooxak temeeteh tan ayyunti exxaxiiy diplomasitte kee tutaaxago edd tengeleh tanimiiy warsan
Tama ardih qalaylit kaadukuuy say marak mamitu xaska mayso beyteh tanim keela bhak kaadukuuy tamirat toola yeyseh yanim kee tama marih nammayah kaadukuuy kulli numuhuuy 50 alfi keenik yeceenih yaniinimiiy qaddosen
Tama qalaylitiiy kulli nadok 2hatto kee 3htto yewqeh yan marahaay 20 alfiik ilaa 10 alfi birri acawak keenih abeeniiy warsan