Amaara Rakaakayal Doolat Koro Gibbati Akkuk Sugem Qaddosen.

Waysu 15-10-2011(DW Qafar Afih Exxa) Amaara Rakaakayal Doolat Koro Gibbati Akkuk Sugem Qaddosen.

Amaara Rakaakayal Doolat Koro Gibbati Akkuk Sugem Naharsi Malaakih Maktabak press Exxah Saqalah Yan Gifta Neguse Tilaahun Baxxaqise.

Gifta Neguse Tilaahun Elle Qaddosennal Ergaagih Xissimteh Tan Maritte Doolat Taggileemih Gibbatitte Abtem Qagitaak Yescesse.

Doolat Koro Gibbatuuy Akkuk Suge Awayih Uddur Fidaraal Kee Rakaakayak Salaam Dacyroh Exxa lowsis Gubat Hayteh Geytimtam Kee Tamahat Gabah Agle luk Sugte Marittel Ganuun Gital Maqatta Gexxuh Fidaraal Doolat Amri Teceh Geytimtam Diggoosen.