Tengele Qarab Baxooxa Edde Culteh Geytimta Koo Kaxawitte Cusuub Kaal...

Waysu 14-10-2011(DW Qafar Afih Exxa) Tengele Qarab Baxooxa Edde Culteh Geytimta Koo Kaxawitte Cusuub Kaal Tekkeh Geytimtam Tengele Qaalam Dowaalih Eglah Kutbe Abeenah Yan Antooni Goteres Baxxaqise.

Antooni Goters Asaaku Tama Dariifah Caalat Elle Yan inna Wagsiisak Yeceh Yan Maybalaalaqal Elle Yescessennal Tengele Qarab Baxooxa Cagiida Cusuubuk Tanim Kinnih Tanim Diggoose.

Iraan Doolat isi le Kabuk Tonnah Alqo Tece Maybalaalaqal Ameerikah Doolat iraanat Maysattaka Abtam Faxxaamih Oyta Gee inteemih Sabbatah Ah iraan Akah Didittam Akke Sinniimih Sabbatah Ameerika Kee Tet Fanal Yan Naqabi Raaquh Sittal Xayyoowaanam Faxximtam Roters Xaagih Raceenah Xaagi Nummaasa.