Ethioppiya Dabbo Maritteh Abak Geytimta Qokol Diggoose lem Sahale Werqu Zewxe Qaddosse.

Waysu 13-10-2011(DW Qafar Afih Exxa) Ethioppiya Dabbo Maritteh Abak Geytimta Qokol Diggoose lem Sahale Werqu Zewxe Qaddosse.

Tama Berezxenti Elle Qaddossennal Ethippiya Awayih Udduurut 28 Takke Baxooxak Dabboh Temeete Maritteey 900 Alfi Takke Arcibisseh Geytimtam Tescesse.

Tama Marittek Mangom Ethioppiyat Cuduuduh Raqta Baxooxah Maritte Kinnih Tanim Kee Tama Maritteh Kaadu Faxxiimah Yan Qokol Abak Geytimtam Diggosse.

Baxsaluk Tonnah Afa Baxooxak Temeeteh Tan Afa Baaxoxah Xaylooy Dabbo Maritteh Guubul Geytimta Ayyuntiinoh Ayfaafayitte Akah Geyan innah Faxxiimah Yan Bicak Gaba Kalak Geytimaanam Baxxaqisen.

Sittat Ethioppiya Dabbo Maritteh Abta Qokol Ciggilta Udduurat Ahak Taysissuh Taamitak Geytimtam Ethioppiyah Xaagih Raceena Tescesse.