aqud Qarabiya Carbi Abaanam Dooritih Alle Waytam Takkay ikkah Tet ...

laqini 11-09-2011(DW Qafar Afih Exxa) Saqud Qarabiya Carbi Abaanam Dooritih Alle Waytam Takkay ikkah Tet Mukunta Baxooxak Tibba Bee Weelem Qaddosse.

Saqud Qarabiya Tamah Qaddossem Xayi Uddurut Maysattaka Edde Abeenih Yanin Tet Markabih Cagiida Wagsisak Tece Maybalaalaqa Kinnih Tanim Yescessen.

Saqud Qarabiyah Malik Warrayte Udduurat Tet Kee Iraan Fanal Yambulle Koo Kaxaw Raaquh Washingitenil Angoorowuk Walaleenim Takkay ikkah Namma Baaxo Uxi Kinnih Kookaxaw Addat Culteh Geytimtam Baxxaqise.

Saqud Qarabiyah Markabaay Siraglele Terreh Gexak Sugtet Bayya Bayissa Maysattaka Abtem Iraan Qokol Akah Abta Cuutih Gaadule Kinnim Tescesseh Tan Saqud Qarabiya Iraan Teetit Abta Muknol Qeebi Addat Culekal Raaqe Weeloonum Qaddosse.

Saqud Qarabiyak Afa Cagiidah Malaak Elle Qaddosennal Kay Baaxo Carbik Salaam Dorittam Takkay ikkah Iraan Tet Mukuntaamak A-adiye Waytah Tanim RT Xaagih Raceena Tescesse.