Facebook Kampani Qado Marat Takkeh Tan Saareeraa Kee Faylat Xibix Heelem Tiysixxige.

Qado Dirri 21/2011(DW Qafár Afih Exxa) Facebook Kampani Qado Marat Takkeh Tan Saareeraa Kee Faylat Xibix Heelem Tiysixxige.

Facebook Kampani Ciggiilu Waah Yan Ayyaamaak Qimbisak "Qado Mari Abah Yan Samad/Lago Baxsaa Kee Qado Marih Saareeraa Kee Fayla Qokoltu Waytah Tan" Kutbeeba Facebook Kee Instagram Golittel Tatruse Woonuh Xibix Elle Heeloonum Tiysixxige.

Ayyunttiinô ratteemaamik inkih nabah tan facebook ratteema qarkakisiyyat axaw leh tan caagiida fokkaaqak tama golil akah tatre waytah tan innah kutbeeba ittak baxsaanamih taamaa kee too kutbeeba Facebook golik duugaanamih taama abtuh xagana culteh tanim yiysixxigen.

Naqabu uguugussam xiqtah tan texceyyeekaa fiirissu waytah tan Facebook xoqaysima tonna leh tan mablak ken kalaltah tan meqem kaban golitte fan akah gexan innah qokol keenih akkelem Facebook.com hadleh yan Mark Zuckerberg yiysixxige.

Ameerikak inki inki qado bisu leh tan kaxiixiqisaqâ buttaatii kee ispeenil tan baski kattaatah tan buttaati seehadayti baxih kinnaaneh caddol qado mariino fultaamaay, sinaamak inkih tayseemiiy, faxximtah iyya yaanamih mabla ken garil nagay leh tan oggol luk sugteh tanim baxxaqisen.

Takkay immay arbaqah ayro tama buttaatih golwal fiirisaanah yanin kutbeebak ugut abak facebook 3 alsa fanah "ayyuntti dagortii kee tutaaxagollih mala malseek widiril qado mari samadal abah yan anaakar kee qado marih dagarraaqaay, kalah tan koobahimteh tan umaane kee naqabu ugussa buttaati ittak "baxsaanamih" cugda xiqqimtam akke sinnih taniimit yaaben.

'tamah essertumtu waytam qeebi xalah tan kutbeeba ruube num dubuk akke weeleemit edde yaaben'

Niwuzilanxil tekkeh tan maysatakaak widiril mangoh tan mirocti Ayyunttiinô ratteemaamih golittel takraanah yanin kaxiixiqisiyyi fiirissoosak masquuliyyat beyaanam faxximtaamih mataaka tekkem warsan.

•Facebook xoqaysimak cuumi qangara (password) caagiidah amni digga aalle waah yanim baxxaqisen.

•50 daga takkeh tan maritte niwzulanxil edde rabteh tan maysatakah taswiir Ayyunttiinô ratteemal obtaamaak naharal 4 alfih addaak daga tunbuulleeh sugteh tanim facebook qaddoyse.

Tama missoyna 24 saaqatih addat tama tasaawir 1.2 milyoon kee 300 alfih takkeh tan golittek bayisseh tanim tiysixxige.

Faransal muslimiin awlissah tan butta facebook kee YouTube golittel tatrusseh tan taswiirwah sabbitih wayto keenik xayyowteh sugteh tanim timmixxige.

bbc