Ethiopiyah baaxooy iro baaxo fanah rubtah tan sari murtik inkki ..

23/02/2008 Ethiopiyah baaxooy iro baaxo fanah rubtah tan sari murtik inkki piliyoonih xoolar culenttah geytuh taamitak geytimtamaay qaddosen
Ethiopiyak sari murtih inistiyutih saqalah yanih yan gifta sileshi lemma elle qaddooseh yan innalay ethiopiyah baaxooy iro baaxo fanah rubtah tan sari murtik geytah tan culenta isik dadlissuh macalak geytimtam kee tonnh kaadukuuy faxxinttah tan bicittek gaba kaleenih geytimaanamaay yiysixxige
Tah tannal anuk kaadukuuy tama inistitiyutuk geytimah yan culenta fayya hoonuhuuy baxaaxaxsa le angogoyyite abak geytimaanamaay gifta silesh lemma baxxaqise
Tama caagidalaay taturteh tan 5 sanatitteh addatay tunbbulluyeh tan taqabitteh calli geyakaay ciggiltah tan 5 sanatitteh addataay iroh ruuban sari murtik geytimah yan culenta dadlisoonuh faxxima cubbi akah aceloonumuuy yiysixxigen