Ethioyopiyah baaxooy e/ya fanah tamaateh tan jarman baaxo gaddaloola ..

18/02/2008 Ethioyopiyah baaxooy e/ya fanah tamaateh tan jarman baaxo gaddaloola elle faxxintannal oggoltuh bical geytintam perezxanti d.r mulatu tashomeey qaddose
Perezxanti doctor mulaatu tashoome tamah qaddoseh yanimiiy duma jarman Perezxantih suge d/r wersaat kohlarin isi kutbeh buxal oggolak kaa walalise waqdi kinnih tanimiiy tamixxige
Tamaracal kaduuy ethiopa kee jarmanak xer uddurih angaaraw fooca fan elle haan injna wagsisaak walal gexiseenih yaniinmiiy warsan
Perezxanti d/r mulaatu elle qaddoseh yan innalaay ethiyopiya investih meqe fidin ardi leh tanim kee qidaddo isik dadlissuh kdukuuy macalak geytinta baaxo kinnih tanimiiy yescesse
Tonnah kaduuy tet cultuh fayxi leh tan investerwa elle faxxintannal oggoltuh gulguluh geytintamaay baxxaqise
Tahaak ugutakaay walal lih gexiseh yan jarmanak dumaahi perezxanti kadukuuy ken baaxoh gaddaloola ethiopiyah baaxo fanah amatukuuy Ethiopia l investi akah aban innah seeco keenih abam faxxintamaay kassise
Jarman baaxoh gaddaloola ethiopiah baaxo faah amaatuk investimenti taama abaanamih fayxi yallen kaatekke kiiy ethiopiah doolat faxxinta catotta keenih abelem perezxanti d/r mulaatuuy baxxaqise