IS IS xiqsittah tan gaadulet tangaluh afkan luk sugute akak yexcen 20 takkeh tan

16/02/2008 IS IS xiqsittah tan gaadulet tangaluh afkan luk sugute akak yexcen 20 takkeh tan ethiopiyuunuk wayto xayowteh tanimiiy warsan
Isliminna diinil isinni mugaaqisakaay baad baaxooxal shariiqa diini daabisenno axcuk tangicilleh tan tama gaadulet tangaluh afkan luk sugteh tan 20 takkeh ethiopiah baaxoh xaylok wayto xayowteh tanimiiy isisit yangaloonuh afkan luk sugen waqadi kinnih tanimiiy qadoosen
Tama binu qabdul wacid qabdallah buukul wayto akak xayowteh tan 20 takke tan maritte kaadukuuy isliminna dinih baritto barisna axcukuuy angogoyyitte abak suge mara kinnoonumuuy warsan
Tah tannal anukuuy tama mari kaadukuuy lakqo dagiina ken taafeemik kaadukuuy jimma kee dariifal gita gexxah tan makaayin soolisakaay garqa abak sugeenimiiy fexeral garoyse yiysixxige
Tama mari kadukuuy isis gaadulek muxxihiiy ethiopiyal isliminna diini daabisenno axcuk angagayyuk suge mara kinnih tanimiiy wayto keenik xayooseh yan fexeraal gaaroyse qadoose