E-fixiri Berezxenti Gifti Sahale werku Zewxe Gabbi qaxih Sodaan fan haysitteh tanim qaddosen.

22 oce 2011(Dw afar) Gifti Sahale werku Gabbi qaxih Sodanih tayyaara booxa gifteh tan wak Gabbi qaxih Sodaanih Berezxentih yan salvakir kee tama baaxok daga raqta Mirocti garayyo teetih Abteh tanim yescssen.

E-fixiri Berzxenti Gifti Sahale worku sodan fan akah gexxem tama baaxo tatreh yan qunxa garablih alsih addat addis ababal abeenih yanin salaam sittin gey wagsisak aboonu waanah yanin qaffaydat tangalu kinnim baxxaqisen.

Tama qaffaydat Gabbi qaxih sodaanak sadi missoynah adoytit kee baxaabaxsa le baxooxah mirocti edde tangalu waytam warsan.

Ethippiyay; kiiniya; kee sodan Mirocti tama koboxut tangalu waytah tanim yescssen.