Bejingih magaalal gexsitak sugte dafeena tumurruqe

30/12/2010 Chayna kee afrikah baxooxa ittaluk gexisak sugteh tan qidaddo foromih daffena baxaabaxsale margaqooqi tatrusak tumurruqeh tanimiiy warsan

Chaynak bejigih magaalal 2 ayroh gideh gexsitak sugteh tan qidaddo foromih dafeenalaay baar leh tan walalitte gexseeniik lakalaay fooca fanah ittaluk aboonu faxximtah tan tamoomi wagittamal baxaabaxsale margaqooqi elle tatrusak akak yumurruqeenih yaniinimiiy timixxige

Tama afrika kee chaynah baaxo ittaluk gexisseh tan qidaddo foromih dafeenat kaadukuuy itiyopiyak naharsi malaak DR abiyyi acmad edde anukuuy mangoh tan afrikah baxooxah mircti edde tengeleh tanimiiy tamixxige