Qafar rakaakayak tubaritto birooy baritto dudda maqar elle bahsisan ....

30/12/2010 Qafar rakaakayak tubaritto birooy baritto dudda maqar elle bahsisan inna wagittamal wagtah yan dagortilluk walal gexisseh tanimiiy warsan

Tama biirooy inkih tan baritto langiliiy sanat 2011hatto liggidalaay ayyunta barittol uguugusoonuhuuy baglab leelalukuuy sittin gey hadloonuh gexsaanah yanin dafeena kimaalih ayro samara magaalalaay gexsen

Tama dafeena qinbitimteh tan waqdi dafeena yaabal fakteh tanimiiy tubaritto biirok naharsi saqlah tanih tan gifti dahra cummad kinnuk intemihiiy qafar rakaakayak tubaritto biirooy tubaritto maqar bahsissuhuuy kulli sanatalaay baxaabaxsaleh tan ikraaro ayyaqukuuy abinoosak geytimtah tanimiiy tiysixige

Sanat 2011 hatto liggidal kadukuuy nirakaayal baritto gexsit akah maqarrowannah baxsale macal akah abeloonumuuy gifti dahra cummad baxxaqisse