Itiyopiya kee chaynah baaxooy loonuh yanin meqe angaarawitte

29/12/2010 fooca fanah elle haanam xiiqinttah tan ximmomal sittin gey gufeenih yaniinimiiy qaddosen

Itiyopiyak naharsi malaak DR ABIYYI ACMADAAY chaynah baaxo kee afrikah baxooxa ittaluk gexisak geytimtah tan qidado foromih dafeenat yangaluh elle gexeh yanikkeliiy itiyopiyah baxooy gersi baxooxalluk tallu faxintah tan meqe angaarawitte wagsisakaay baxaabaxsale baxooxah miroctillukuuy walal gexisak geytimamaay timixxige

Tah dubuk hinnayaay naharsi malaak dr abiyyi acmadaay chanah baaxo kee itiyopiyah baaxo fooca fanah abtam faxximtah tan ittaluk alliyyi tamoomi wagittamal kadukuuy achaynak naharsi malaakah yan li kiyangluk baar leh yan walal gexseh yanimiiy qaddosen