Itiyopoyak naharsi malaak DRabiyyi acmadaay soodaan perezexentiluk walal gexse.

28/12/2010 Naharsi malaak dr abiyyi acmadaay soodaan perezexenti qumar casanal bashirilluk walal elle gexseh yanimiiy afrika kee chaynah baaxo ittaluk gexissah tan qidado foromih dafeenah aracal yongoorowen waqadi kinnih tanimiiy timixxige

Baxsalukuuy baar leh yan walal elle gexseenih yaniinimiiy asqasaabe karwad wagitta ximmoma kinnih tanimiiy warsan

Tah dibuk hinnayaay namma baxo fooca fanah aboonu faxxintamal baar leh yan walal gexseenih yaniinim tahalukuuy qadosen

Naharsi malaak dr abiyyi acmadaay sodaan perzexenti edde anukuuy tama bejigigih magaalalaay gexsittu waytah tan qidaddo foromih daffenat tangaluh chaynah magaala culteh tan afrikah baaxoh miroctilluk walal gexseenih yaniinimiiy tamixxige