Itiyopiyah soomaaleh rakaakayih malah buxa gexisseh tan daffenal 27 takke.....

28/12/2010 Itiyopiyah soomaaleh rakaakayih malah buxa gexisseh tan daffenal 27 takke kaabineh adoytit reediseenih yaniinimiiy warsan

Itiyopiyah soomaaleh rakaakay miraacissah tan missonak naharsi saqalah yanih yan gifta acmad shixe elle qaddoseh yan innalaay itiypiyah soomaleh rakaakay saqoolinna akah yeceh yan 27 takkeh tan kaabineh adoytitiiy loonuh yanin baritto caddimna kee rakaakay edde xiinisaanam xiqah yan dudda loonumih sabbitih dooren mara kinnih tanimiiy gifta acmad shixe baxxaqise

Tama soomaleh rakaakayal qusbih xiseenih yanin kaabineh adoytit kaadukuuy itopiyah soomaleh rakaakayalaay faxximah yan say kee salaam akah daabimannah baxsale macal abeloonumuuy qaddosen