Itiyopiyak naharsi malaak DR Abiyyi Acmadaay 100 ayrooh addat abeh yan.

DWET 05/11/2010 taama nummak kaak aydukumuseh meqe abto kinnih tanimiiy qaddosen
Baxsalukuuy itiyopiyak qidado akah dadaltah tan inna kee itiyopiyah baaxo gesi baxooxa luk leh tan doplomaasih angaarawitte maqar akah bahtah tan innah absiisanamih caddol gexeh yan maaqatta kaakaay itiyopiyah baaxo hinnay gersi baad baxooxa akah sumaaqittah tan maqar taama abeh yan miraacak tanih tanimiiy tamixxige
Tah dubuk hinnayaay naharsi malaak DR Abiyyi acmadaay reedal gacemiiy takkehiiy 100 ayroorah yanih yanim kee tama ayroorah addat kadukuuy mango caagiida milaageh yanimiiy tamixxige
Baxsalukuuy itiypiya kee eretriyah baaxo wagartuh gexeh yan maaqatta kaakaay baad ummattah xaqul kaxxa oggol kaak geyteh tanimiiy tamixxige