Kalali qandeh konstrakshinih interpiris bicisak sugeh yan ...

02/01/2008 Kalali qandeh konstrakshinih interpiris bicisak sugeh yan Agulaqak baracaleey baracleek xalol fanah beyah yan tata kitih xisney akkuk sukteh iyya gxisnek gaba kalak doqaseenih yaniinimiiy timixige
Tama tooqasoh aracalaay mangoh tan ayyunti exxaxi edde tengeleh tanim kee axcihiiy federaalak kalali qandeh saqal siraj fergissay,merrayti ayffayi malaakah yan workineh gebeyyooy qafar rakaakayak kadukuuy elle suga saqalah yanih yan gifta awwal qarba qunxe edde anukuuy baxaabaxsale redon edde tengele
Tama kalali qandeh konstrakshin besak gaba akak kalak dooqaseh yan gitih doqasimmiyyi aracal geytimteh tan ummatah yab abeh yan tama konstirakshin saqal gifta welxay birhan abeh yan yaabal iyyemihiiy kalali qandeh konstrakshiniiy qafar baaxo leh tan liqina tamak ken soolisekahaay elle faxxintannal gaba akak kalakaay ummattal tabisseh tan aglaqak baracaleey , baracalek ,xalol fanah gexah yan gitiiy dacarsttoh xintah tan qafar ummattah kaxxa ayfaay yacayu waa gita kinnmiiy kassise