Ethiopiaya miraacisak geytimtah tan yihaaxeg missownaay sadi missoonaniluk....

01/02/2008 Ethiopiaya miraacisak geytimtah tan yihaaxeg missownaay sadi missoonaniluk gexisak geytimtah tan walal fooca fanah heelemiiy nahrsi malaak hayle maram xesale baxxaqise
Ethiopiah doolatay sadi missoonaniluk 2hato dadal kee tabsi ikraaro caged wagsisak gexissah tan walalay 2 ayroh gideh yani asko kaaduk gexsitak aselemiiy warsan
Naharsi malak hayle maram desale elle qaddosennalaay awayi widdirih addataay sadi mssonaniluk gexisak geytimaanah yanin walalaay tamah ikraaroh caad dibuh wagittam hinnayaay poliisi caagidah kaaduk kxxa tuxxiq leh yan walal kinnih tanimiiy kassise
Ethiopiyak sadi missonaani isle katuk kaadukuuy ethiopyah baaxoh dadalahisinni le katuk akah macalanam faxxintamay tahalluk qaddose